Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,117

 Nghiên cứu một số giải pháp qui hoạch, thiết kế và sử dụng không gian mặt cắt ngang đường đô thị Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Lê Thành Hưng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 4(39);Từ->đến trang: 217-226;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giới thiệu kết quả nghiên cứu một số giải pháp về quy hoạch, thiết kế và sử dụng không gian mặt cắt ngang đường đô thị ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về quy hoạch, thiết kế đường đô thị, các phương pháp tính toán thiết kế mặt cắt ngang đường phốị theo tiêu chuẩn Việt Nam và một số nước trên thế giới. Thông qua việc phân tích các số liệu khảo sát thực nghiệm về dòng giao thông, mạng lưới đường đô thị, các yếu tố hình học của mặt cắt ngang, tình trạng sử dụng không gian mặt cắt ngang đường đô thị ở một số thành phố lớn, tham khảo kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước để đề xuất một số giải pháp về quy hoạch, thiết kế và sử dụng không gian mặt cắt ngang đường đô thị một cách có hiệu quả nhất.
ABSTRACT
Introduction to a number ofresearchsolutions aboutthe planning, design and use of cross-sectional space of urban roads in Vietnam on the basis of theoretical research on planning,urban roadsdesigning, the methods used to calculatecross-sectional designwithVietnamese standardand some countries in the world. Through the analysis of experimental survey data on traffic flow, urban road network, the elements of cross-sectional road’s geometry, the state of using cross-sectional space of urban roads in some major cities, refer to theresearchresults of domesticand foreign authors, then,proposingsome solutions forplanning, designingand usingof cross-sectional space of urban roads in the most effective way.


unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn