Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,200

 Nghiên cứu qui đổi dòng xe dùng trong công tác thiết kế đường đô thị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm trường ĐHBK - Đại học Đà Nẵng; Số: 131.ĐHBK;Từ->đến trang: 223-229;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở lý thuyết dòng xe nói chung, đề tài trình bày phương pháp qui đổi, điều kiện qui đổi và các kết quả nghiên cứu qui đổi dòng xe hỗn hợp về dòng thuần nhất thông qua các kết quả khảo sát thực nghiệm, xây dựng mô hình mô phỏng dòng thực tế trên mạng lưới đường đô thị ở nước ta. Các kết quả này là cơ sở quan trọng phục vụ công tác thiết kế hình học, thiết kế tổ chức- điều khiển giao thông của đường của nút cũng như các nghiên cứu đánh giá chất lượng dòng, mức độ phục vụ của công trình phù hợp với điều kiện giao thông đô thị nước ta.
ABSTRACT
This report represents the methodology, conditions and the results of research of changing mixed traffic flow by homogeneous vehicle flow. Define the equivalent coefficients by combination between survey, establishment the simulating flows really at condition of urban traffic having many two - wheel vehicles. This results are used for design the geometric, organization - regulation of traffic on the road and the intersection, as well as studies of state and level of service.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn