Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,980

 Nghiên cứu tiêu chuẩn mức phục vụ hiệu quả của nút giao thông đô thị Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Tho
Nơi đăng: Urban Transportation Planning & Development in Vietnam and Japan; Số: 02;Từ->đến trang: 5-9;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình bày các kết quả nghiên cứu xác định mức phục vụ của nút giao thông ở đô thị nước ta thông qua các giá trị hệ số mức độ phục vụ và chậm xe, xác định miền phục vụ hiệu quả cho từng loại nút giao với điều kiện giao thông hỗn hợp nhiều thành phần.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn