Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,058,172

 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020;Từ->đến trang: 14;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các loại phương tiện giao thông cá nhân, các vấn đề giao thông đô thị như ùn tắc, tai nạn hay ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân đô thị. Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn phương tiện đi lại của người dân trong các đô thị có tỷ lệ xe máy chiếm ưu thế. Sử dụng mô hình logit đa thức (MLM) với số liệu khảo sát từ 848 người dân thành phố Đà Nẵng, kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm cá nhân như tuổi, thu nhập có tác động đến quyết định chọn phương thức đi lại của người dân đô thị. Mục đích đón con, giải trí, tính phức tạp của hành trình và yếu tố sở hữu xe máy có tác động tích cực đến việc chọn phương tiện xe máy. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy, khoảng cách đi lại của chuyến đi ảnh hưởng tỷ lệ thuận với quyết định sử dụng xe buýt.
ABSTRACT
Due to the development of private vehicles, urban transport problems, such as traffic congestion, traffic accidents or air pollution, are getting more and more common and serious. This affects the life quality of urban people. This study aims to find factors affecting the travel mode choice of people living in urban areas where motorcycles have been dominating traffic system. With the data collected from 848 people living in Da Nang, a multinomial logit model (MLM) is developed to explore variables affecting the mode choice for ordinal trips of citizens. Key findings of the research show that individual variables such as age, income have a significant impact on their mode choice decision. The purpose of trips like picking children or entertainment, the complexity of trips (the number of temporary stops) and factor of motor owning have a strong positive effect on the choice of motorcycles as a means of ordinary traveling. Furthermore, it is also found that the distance has a positive impact on the decision of using bus for travelling.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn