Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,284

 Development of trip generation model for Danang city by utilizing multiple linear regressionmodel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Thi Xuan My, Phan Cao Tho
Nơi đăng: Proceedings of the 3rd International Conference on Transportation Infrastructure and Sustainable Development; Số: 978-604-82-2893-4;Từ->đến trang: 379-388;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper presents the results of developing trip generation models for Danang city-Vietnam. Trip generation is the first step of 4 - step model which has been used for transportation planning. This study investigates the relationship between the household trip generated in Danang city with its socio-demographics attributes. The data using in the study was collected on 459 households in the city by home-interview method. The Multiple Linear Regression was used to analyze the collected data. The results of the analysis have shown that the everage daily trip per household mainly depends on household size, the number of vehicles and number of children and/or senior people in the family
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn