Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp nâng cao chất lượng khai thác hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Huế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Quốc Phong, Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5; Số: ISBN 978-604-80-4202-8;Từ->đến trang: 52-64;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết về tiêu chuẩn, qui trình cũng như kinh nghiệm các đô thị trong và ngoài nước về chất lượng khai thác hệ thống dịch vụ vận tải hành khách công cộng, kết hợp với kết quả khảo sát thuecj nghiệm về tình hình sử dụng, khai thác hệ thống GTCC thành phố Huế, nghiên cứu đề xuất 5 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống; nhóm giải pháp định hướng phát triển GTCC; nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng; nhóm giải pháp ứng dụng CNTT và nhóm giải pháp về chính sách. Các giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng khai thác dịch vụ VTHKCC, thu hút người dân sử dụng loại hình phương tiện GTCC trong thành phố. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng cho các đô thị có điều kiện giao thông tương tự.
ABSTRACT
From the results of standards procedures and real experices of public passenger transport services in urban areas of Vietnam and other countries, as well as the results of practical study of using and exploiting this transport system in Hue city, the paper proposes five main solutions concerning network, types of public transport, infrastructure, technology and policies. These proposed solutions airm to improve the quality of public passenger transport services in exploiting period. It also airm to attract people to use these types of traffic congestion...These research results can be applied for many other areas that have the same conditions with Hue city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn