Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,940

 Khoảng cách tối thiểu nên dùng giữa các nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị Việt Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 2(14);Từ->đến trang: ;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình bày kết quả nghiên cứu khoảng cách tối thiểu nên dùng giữa các nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn. Thông qua các kết quả nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng mô hình mô phỏng sự chuyển động của dòng xe qua nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong điều kiện giao thông đô thị nước ta. Kết quả đạt được là cơ sở phục vụ cho công tác thiết kế qui hoạch đô thị cũng như qui hoạch tổ chức và điều khiển giao thông.
ABSTRACT
This article deals with the minimum distance for signalized intersections. By experimental studies, constructing the moden simulating traffic flows on signalized intersection in metropolitan areas of  Vietnam. The results of reseach are a basis for planing urban, and organizating - regulating.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn