Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,269

 Nghiên cứu sử dụng hợp lý mặt cắt ngang đường đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Ngô Thị Mỵ, Lê Hoàng Việt
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 19;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
      Trình bày một số kết quả nghiên cứu về mặt cắt ngang (MCN) đường đô thị: Đxuất một khung phân loại, một số giải pháp xử lí các vấn đề còn tồn tại trong mặt cắt ngang của đường đô thị như: bề rộng lòng đường, làn đường riêng giành cho giao thông công cộng, bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian cho giao thông tĩnh… ứng dụng trong điều kiện của thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng chương trình “Thiết kế mặt cắt ngang đường đô thị” bằng ngôn ngữ Visual Basic.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
      This report introduces some results researching on cross section of urban road: Suggesting road type frame, some treatment solving of problems in urban cross section such as: wide of street, private land of transport traffic, arrangement of technology infrastructure building, space for quite traffic ... it is applied in condition of Da Nang city. Basing on those elements, the topic carries on a  program “An urban cross section design” by Visual basic program language.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn