Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,229

 Nghiên cứu ứng dụng bài toán điều khiển giao thông bằng Làn sóng xanh trên các trục giao thông chính ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Trung Việt
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp tính toán điều khiển phối hợp đèn tín hiệu Làn sóng xanh trong điều kiện giao thông ở đô thị Đà Nẵng nói riêng và nước ta nói chung. Bài toán được xác lập trên cơ sở của bài toán Băng thời gian và các số liệu khảo sát thực tế của dòng xe trên các trục giao thông có sử dụng tín hiệu đèn ở thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở bài toán đặt ra, tác giả đã xây dựng phần mềm tính toán tối ưu trong điều khiển phối hợp Làn sóng xanh “ Green Wave Design”. Kết quả tính toán được ứng dụng cho một số trục giao thông chính ở đô thị Đà Nẵng.
Từ khóa: Điều khiển phối hợp, làn sóng xanh, băng thời gian, đường phố chính, chu kỳ đèn, thời gian xanh.


ABSTRACT
This report introduces a method of calculating the control co-ordination signal: ” Green Wave” in traffic condition of Danang City and all cities of  Vietnam. It is established on the base of problem “Timing band” and experiment data of flows on arterials having signalized traffic in Danang City. Base on this problem, a optimal calculated software is constructed named “ Green Wave Design”. The results is used for some of main arterials in Danang City.
Key words: control co-ordination, Green Wave, timing band, arterial, cycle, green time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn