Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,017,804

 Nghiên cứu xác định mức phục vụ hiệu quả của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải ; Số: 10;Từ->đến trang: 28-30;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình bày phương pháp luận và những kết quả nghiên cứu lựa chọn, xác định các chỉ tiêu cơ bản phục vụ cho công tác thiết kế mới, thiết kế cải tạo nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn một cách có hiệu quả. Thông qua nghiên cứu thực nghiệm về dòng xe và mô phỏng sự hoạt động của nút giao thông trên máy tính với phần mềm TRAFFIC BRAIN, các chỉ tiêu này được xác định bằng hệ số mức độ phục vụ Z và thời gian chậm xe trung bình d.
ABSTRACT

This report represents the methodology and results of research to termine the main items  for new design, reconstruction on signalized intersection effectively in condition of urban traffic in Vietnam. By experimental research to the traffic  and  simulating the operation of flows on intersection with software TRAFFIC BRAIN, this items was termined by coefficent level of service Z and stop delay d.

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn