Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,219

 Lựa chọn sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 1(30);Từ->đến trang: 38-46;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xuất phát từ hiện trạng giao thông đô thị hiện nay, với các số liệu khảo sát nhu cầu đi lại và hành trình các chuyến đi của người dân thông qua các phiếu phỏng vấn trực tiếp, dựa trên các lý thuyết qui hoạch mạng lưới đường, các tác giả đã đề xuất cơ sở lựa chọn sơ đồ mạng lưới xe buýt. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra phương án qui hoạch hợp lý nhất về sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt từ các phương án đề xuất trên cơ sở qui hoạch tổng thể giao thông vận tải của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
ABSTRACT
From the actual state of urban traffic now, with the survey data about traveling demands and the trips of citizens through the direct interviews, based on the theory of road network planning; the authors suggested the basis to select the public transportation network diagram by bus. The research results also indicate the most reasonable planning about public transportation network by bus from the proposed projects on the base about the overall planning of the transport in Danang city until 2020.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn