Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,996

 Tính toán các thông số kỹ thuật của sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho TP Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức
Nơi đăng: Tạp chí Cầu đường Việt Nam
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 5;Từ->đến trang: 19-22;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả tính toán các thông số kỹ thuật của sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho TP Đà Nẵng. Từ các kết quả nghiên cứu lựa chọn được sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng cho thành phố Đà Nẵng (phương án 3 [5], các tác giả đã  tiến hành phân chia và xác định chính xác các điểm tập trung dòng hành khách trong toàn thành phố. Tiến hành tính toán các thông số kỹ thuật của mạng lưới: số lượng tuyến, chiều dài tuyến, số lượng xe trên từng tuyến, khoảng cách giữa các điểm dừng, thời gian trung bình giữa các chuyến trên từng tuyến...
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
The article presents the calculated results of the technical parameters for the public transportation network diagram by bus in Danang city. From the research results has selected public transportation network diagrams for Danang (project 3 [5]), the authors have conducted to divide and define exactly these points crowded passengers in the whole city. Conducting to calculate the technical parameters of the network: the number of routes, its length, the number of buses in each routes, the distance between the stop, the average time between journeys on each line...
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn