Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,001

 Xác định kích thước hợp lý của nhánh dẫn tới nút gíao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thi Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải; Số: 10;Từ->đến trang: 45-47;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp xác định kích thước hợp lý của nhánh dẫn tới nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị nước ta. Hàm mục tiêu của bài toán là tối thiểu hoá thời gian dừng chờ của các xe đến nút, trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm về các đặc trưng cơ bản của dòng xe trong phạm vi hoạt động của nút: vận động trước khi tới nút, xếp hàng chờ tín hiệu xanh và vận động thoát qua nút. Nghiên cứu đặc biệt quan tâm tỷ lệ xe rẽ trái, các hình thức rẽ trái cũng như quỹ đạo chuyển động của nó. Kết quả là cơ sở đề xuất một số giải pháp tối ưu hóa kích thước nhánh dẫn nhằm nâng cao khả năng thông hành, chống ùn tắc và góp phần cải thiện tình hình giao thông thông đô thị hiện nay ở nước ta.
ABSTRACT
The article presents the method of determining the reasonable dimension of the leg approach at signalized intersections in urban Vietnam. Objective function of problem is to minimize time delay of vehicles to the intersections, on the basis of experimental studies on the basic characteristics of traffic flows within the signalized intersections’ operation areas: moving before coming here, lining up waiting green signal and passing over. The research also interest particularly in turn left rate, turn left forms as well as its moving orbit. As a result, some proposed solutions are optimizing the size of approach, leads to enhance the capacity and combat against congestion and contribute to improve the urban traffic situation in our country today.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn