Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,069

 Ảnh hưởng của xe rẽ trái đến khả năng thông hành của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp Chí Giao thông Vận tải; Số: 4;Từ->đến trang: 48-50;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu các ảnh hưởng của dòng xe rẽ trái đến khả năng thông hành của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong điều kiện giao thông đô thị ở nước ta. Trên cơ sở các số liệu khảo sát thực tế ngoài nút ở 2 thành phố là Đà Nẵng và Hà Nội, sau đó thử nghiệm bằng phần mềm Traffic Brain (TB) cho các trường hợp phổ biến, từ đó tác giả xây dựng quan hệ (hàm số) giữa tỷ lệ xe rẽ trái với khả năng thông hành của nhánh dẫn tới nút. Các kết quả nghiên cứu cho phép xác định khả năng thông hành thực tế lớn nhất của các nhánh dẫn, làm cơ sở phục vụ cho thiết kế hình học của nút, tính toán chu kỳ điều khiển tối ưu và phân pha tín hiệu một cách hợp lý .
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT

The article introduces the research result about the impact of the left-turn vehicles to the capacity of the signalized intersections in our urban traffic condition. Based on the real surveys at many intersections in Danang and Hanoi City, after that testing by the Traffic Brain software (TB) for the popular cases; from there, author builds relationships by function between the proportion of the left-turn vehicles to the capacity of the approach. This results allow to determine the biggest real capacity of the approachs, then makes the basis for designing the geometry of intersection, calculating optimal controlling cycle  and separating phasing reasonably.

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn