Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,930

 Vùng chức năng của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Dương Minh Châu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Số: 1 (42);Từ->đến trang: 65-75;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên các kết quả nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực nghiệm các đặc trưng dòng xe hỗn hợp tại các nút giao thông như lưu lượng giao thông, tốc độ, gia tốc, bài báo giới thiệu phương pháp xác định vùng chức năng của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở một số đô thị Việt Nam. Áp dụng để xác định vùng chức năng của các loại nhánh dẫn một làn xe, hai làn xe (có hoặc không có dải phân cách), nhánh dẫn ba làn xe có dải phân cách. Các kết quả tính toán vùng chức năng của các loại nhánh dẫn trong các trường hợp khác nhau về lưu lượng, gia tốc, thời gian chu kì đèn và tỷ lệ rẽ trái của dòng xe được lập thành các bảng, dễ sử dụng.
ABSTRACT

Based on the results of theoretical study and experimental survey on the characteristics of mix traffic flow at intersections such as traffic volume, velocity and acceleration, this paper introduces the method of determining the function area of signalized intersections in urban areas of Vietnam. Applying the proposed method to compute functional areas of signalized intersections in the cases of one-lane, two-lane (with and without a median), three-lane (with median) approach. The results of functional areas for each type of approach in different cases of traffic volume, acceleration, cycle time and left turn proportion are presented in the tables, convenient for use.

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn