Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,811

 Nghiên cứu sử dụng hợp lý dải phân cách trên một số tuyến đường phố ở đô thị lớn Việt Nam.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Thu Thảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số: 2 (43);Từ->đến trang: 10-16;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giới thiệu kết quả nghiên cứu về việc sử dụng dải phân cách trên các đường phố ở đô thị nước ta. Từ các chỉ dẫn về bề rộng tối thiểu của dải phân cách của dòng xe ô tô của các nước trên thế giới và các tiêu chuẩn TCXDVN 104-07, 22TCN 273-01, kết hợp việc phân tích các số liệu khảo sát thực tế sử dụng dải phân cách hiện nay trên các đường phố thông qua các chỉ tiêu an toàn, tốc độ, lưu lượng, bộ hành, điều kiện xây dựng,…các tác giả đã đề xuất kiểu và kích thước của dải phân cách cho từng loại đường phố cụ thể. Các kết quả nghiên cứu giúp cho các kỹ sư thiết kế dẽ dàng lựa chọn và bố trí dải phân cách một cách hợp lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của đường phố
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT

It is to introduce the research result about the use of median strips on our domestic urban roads and streets. From the instructions on the minimal median width of car flow of countries in the world and the standards TCXDVN104-07, 22TCN273-01, associated with the analysis of actual survey data about the use of current median barriers through the criteria such as safety, speed, traffic volume, pedestrians, construction conditions... the authors have proposed type and size of the median for each street type. The research result helps engineers easily select and lay out median reasonably to have contribution to efficiency improvement of urban street operation.

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn