Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,012

 Nâng cao tính văn hóa trong hoạt động khoa học công nghệ ở Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Nâng cao hoạt động KHCN ở ĐHĐN; Số: ;Từ->đến trang: 27-35;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn