Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,103

 Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cầu vượt và hầm chui cho người đi bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ; Nguyễn Văn Tê Rôn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: (4)45;Từ->đến trang: 210-215;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về các tiêu chỉ chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí xây dựng cầu vượt, hầm chui cho bộ hành từ đó đề xuất trình tự lựa chọn và áp dụng cụ thể vào việc tổ chức và điều khiển giao thông cho bộ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
This paper presents the findings of the main criteria affecting the choice of localtion for building pedestrians' overpasses and underpasses. It also proposes the sequence of selection and specific application to the traffic organization and control for pedestrians in Danang City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn