Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,876

 Một số kết quả nghiên cứu về nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở các đô thị lớn Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tho, Phan Cao
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: International Seminar Intergrating Vietnam Transport Engineering With the World
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 9;Từ->đến trang: 213-225;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Một kết quả nghiên cứu cơ bản về nút giao thông nói chug và nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn nói riêng, đặc biệt là việc xác định được khả năng thông hành và mức phục vụ của nút (vấn đề mà nhiều nhà khoa học đặc biệt quan tâm). Tác giả trình bày một số kết quả chính trong tập hợp các kết quả nghiên cứu gần đây nhất về nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn (NGTĐKBTHĐ) ở điều kiện giao thông đô thị nước ta với những nội dung sau: Các kết quả nghiên cứu về dòng xe hỗn hợp trên NGTĐKBTHĐ; Kết quả nghiên cứu dòng bão hòa trên nút và qui đổi dòng xe hỗn hợp. Xây dựng phần mềm mô phỏng sự hoạt động của dòng xe trên nút phục vụ các nghiên cứu về KNTH, mức phục vụ và tính toán điều khiển giao thông...
ABSTRACT
A basic research on the intersection in general and the signalized intersection, especially the confirming the Capacity and Level of the service of the intersection (issue which the many scientists are particularly interested). The author just explain some key result on the complex of the last researches on the signalized intersection in the condition of urban traffic with the following content: The result of the researching on the mixed traffic flows on the signalized intersection; Result of the researching on the saturation of the flows on the intersection and exchanging the mixed traffic flows; Construction of the simulating software on the operation of the traffic flow on the intersection for the research on capacity, level of service and calculation of traffic control etc.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn