Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Application of the traffic flow theory to a study on solutions of traffic congestion prevention in Vietnam urban areas.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Journal of Science and Technology No. The University of Danang; Số: 6;Từ->đến trang: 68-74;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu sâu về ùn tắc giao thông: bản chất và diễn biến của quá trình ùn tắc theo quan điểm của lý thuyết dòng xe. Các kết quả nghiên cứu vận dụng hợp lý những nguyên lý cơ bản của lý thuyết dòng xe truyền thống (dòng thuần ô tô) cho dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần ở đô thị Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp tổng thể (chủ động) nhằm hạn chế, giảm bớt và kiểm soát vấn đề ùn tắc giao thông. Đó là việc tích hợp giải pháp với 9 chữ E. Từ đó giúp cho các nhà Quản lý, nhà Hoạch định chính sách, nhà Khoa học và các Kỹ sư tư vấn lựa chọn tích hợp các giải pháp trong các chữ E vào việc giải quyết bài toán ùn tắc giao thông ở đô thị nước ta. Từ khóa: Dòng xe; các đặc trưng cơ bản; lưu lượng; tốc độ; mật độ; ùn tắc; giao thông đô thị.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
This paper presents the results of in-depth study of traffic congestion: the nature and the process of traffic-congestion from the view point of traffic flow theory. The research results have been reasonably appliped the basic principles of the traditional theory flows (homogeneous cars) for the multi-component mixed traffic flows in Vietnam urban. The results of this research is the scientific basis for the proposed total solutions (active) in order to limit, reduce and control the problem of traffic jams. That is the integration of 9 letters “E”. It then helps the managers, policy makers, scientists and consulting engineers in selecting the integrated solutions in letters “E” on solving the problems of traffic-congestion in our urban areas. Key words: Traffic flow; basic characteristics; volume; speed, density; congestion; urban transport.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn