Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,985

 Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện đường, điều kiện giao thông và tổ chức giao thông phục vụ công tác quản lý mạng lưới đường trong đô thị nước ta
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan cao Thọ, Võ Hải Lăng
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Hội thảo toàn quốc Hạ tầng GT Việt Nam với phát triển bền vững (TISDV-2013)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: ISBN 978-604-82-0019-0;Từ->đến trang: 179-186;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về giao thông đô thị của nước ta và các nước trong những năm gần đây về quy đổi dòng xe, khả năng thông hành của các đoạn tuyến và các đường dẫn của nút giao thông. Kết hợp với các số liệu khảo sát hiện trường trong các đô thị, bài báo sử dụng phần mềm ArcGis để xây dựng bản đồ giao thông trên đó sẽ cập nhật đầy đủ các thông tin về điều kiện đường, điều kiện giao thông và tổ chức điều khiển giao thông của tất cả các tuyến phố, các nút giao trong mạng lưới đường đô thị như như bề rộng đường, chiều dài các đoạn tuyến, hình thức tổ chức giao thông, loại hình nút, lưu lượng và thành phần dòng xe giờ cao điểm, khả năng thông hành, hệ số sử dụng năng lực thông hành Z ở năm khảo sát và dự báo cho năm tương lai. Đây là tài liệu cần thiết để cung cấp cho các cơ quan chức năng trong công tác qui hoạch, thiết kế, quản lý và khai thác mạng lưới đường một cách hiệu quả. Bài báo xây dựng bản đồ giao thông cho khu vực nội thành Đà Nẵng. Keywords: dữ liệu, điều kiện đường, giao thông, arcgis, quản lý.
ABSTRACT
Basis of the results of research on urban transport in our country and other countries in recent years in terms of changing cars, the capacity of the line segments and the intersections of the path. Combined with the survey data in the urban, the paper also used ArcGIS program to conduct the traffic map updated information fully about road and traffic conditions, the traffic organization to all the streets and intersections of the urban road network such as width, length, methods of traffic organization, intersection types, volume and traffic proportion at the peak hour, capacity, and current and future level of service (LOS). This document is necessary in plan, design, management and exploitation of the road network. The paper built the traffic map of Danang city. Keywords : data, road conditions, traffic, arcgis, management.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn