Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,913

 Dự báo nhu cầu giao thông theo mô hình bốn bước phục vụ dự án BRT ở các đô thị Việt Nam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tê Rôn
Nơi đăng: Hội thảo toàn quốc Hạ tầng GT Việt Nam với phát triển bền vững (TISDV-2013); Số: ISBN 978-604-82-0019-0 NXB XD;Từ->đến trang: 217-222;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong công tác qui hoạch và thiết kế giao thông, việc phân tích và dự báo nhu cầu giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến qui mô, sự thành công của dự án. Bài báo đề cập đến việc lựa chọn mô hình phân tích và dự báo nhu cầu giao thông 4 bước được áp dụng phổ biến trên thế giới và bắt đầu áp dụng vào các dự án của Việt Nam có tư vấn nước ngoài tham gia. Các tác giả cũng tập trung phân tích phương pháp, kết quả áp dụng mô hình phân tích giao thông này ở dự án BRT Đà Nẵng từ đó rút ra những đề xuất cần thiết khi thực hiện công tác dự báo nhu cầu giao thong phục vụ cho công tác qui hoạch giao thong vận tải nói chung và cho các dự án phát triển giao thong công cộng nói riêng. Từ khóa: dự báo nhu cầu giao thông, hệ thống xe buýt nhanh BRT, mô hình bốn bước, phương thức đi lại, phương thức phân chia, điểm hấp dẫn giao thông.
ABSTRACT
Transport demand analysis and forecast not only serve as vital important parts of urban planning and traffic design operation but also play decisive roles to the scale and success or failure of a traffic project . This article concentrates on introducing the four-step traffic analysis and forecast model which has been become widespread over the world and initially applied into Vietnam with foreign consultant cooperation. Authors aim to analysis operation modality, results of actual application of this traffic analysis model to BRT-Danang project. Practical proposals were then drawn to dedicate to public transport development project in Vietnam. Keywords: transport demand analysis, BRT shuttle system, four-step model, mode of transport, mode of division, traffic point of interest
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn