Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,181

 Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Hội thảo toàn quốc Hạ tầng GT Việt Nam với phát triển bền vững (TISDV-2013); Số: ISBN 978-604-82-0019-0 NXB Xây dựng;Từ->đến trang: 165-172;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết quả của công trình bao gồm: (1) Xây dựng mô hình mạng giao thông mở rộng, trong đó chi phí tại một nút không giống nhau với mọi đường đi qua nút đó, mà còn phụ thuộc vào tuyến đi đến và tuyến đi khỏi đỉnh đó, thậm chí có hướng còn bị cấm. (2) Xây dựng mô hình bài toán luồng cực đại đồng thời chi phí giới hạn trên mạng giao thông mở rộng và phát triển thuật toán xấp xỉ giải bài toán này trên cơ sở lý thuyết đối ngẫu trong quy hoạch tuyến tính và thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng. (3) Xây dựng mô hình bài toán phân luồng tối ưu trên mạng giao thông mở rộng và phát triển thuật toán hữu hiệu tìm luồng tối ưu. Các thuật toán được cài đặt bằng ngôn ngữ Java với cơ sở dữ liệu mạng giao thông trung tâm thành phố Đà Nẵng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL cho kết quả chính xác. Từ khóa: Đồ thị, Mạng, Luồng đa phương tiện, Xấp xỉ, Tối ưu
ABSTRACT
The result of this contribution are: (1) Constructing a model of extended traffic networks, where costs at a node are not the same for all paths passing through this node, but depend on coming and leaving sublines, even some directions are not allowed. (2) The Problem of Maximum Concurent Multicommodity Flow with Bounded Cost (MCMFBC) on extended networks is defined. An approximation algorithm solving MCMFBC is developed on the base of duality theory of Linear Programming and the algorithm finding shortest path on extended networks. (3) The Traffic Assignment Problem (TAP) on extended networks is defined. An efficient algorithm finding approximation optimization multicomodity flows is designed on the base of the algorithm solving MCMFBC. Both algorithms are programmed in Java language with traffic network database of center of Đa Nang in MySQL and gives exact results. Key word: Graph, Network, Multicommodity Flow, Approximation, Optimization
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn