Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,794

 Experimental study on the strength characteristics of sand- cement pile
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Huu Dao, Phan Cao Tho, Nguyen Truong Tien,
Nơi đăng: International Conference Foundation & Soft ground Engineering Challenges in Mekong delta; Số: ISBN 978-604-82-0017-6, NXB Xây dựng;Từ->đến trang: 291-301;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents the experimental study results on the characteristics of unconfined and bending strenght of soil cement in sandy soil. The cement content from 150 to 350 kg per cubic meters corresponded the curing time: 7days, 14days, 21days, 28days and 56days. The correlation between unconfined compressive strenght (U.C.S), bending strength (B.S) with content of cement, curing time, alastic modulus (E50) was set. For field test, 20 test piles at two different works: 7 and 13 soil cement piles respectively are also instralled with 250kg cement per m3 sandy soil todetermine the correlation between U.C.S in the laboratory and field with wet deep cement mixing engineering using static blade. The results have important implications in the practical application of soil cement pile with hight strenght for heavy structures and high-rise building.Keywords: Sand cement pile, Unconfined compressive, Bending strenght, Sandy soil, Curing
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
This paper presents the experimental study results on the characteristics of unconfined and bending strenght of soil cement in sandy soil. The cement content from 150 to 350 kg per cubic meters corresponded the curing time: 7days, 14days, 21days, 28days and 56days. The correlation between unconfined compressive strenght (U.C.S), bending strength (B.S) with content of cement, curing time, alastic modulus (E50) was set. For field test, 20 test piles at two different works: 7 and 13 soil cement piles respectively are also instralled with 250kg cement per m3 sandy soil todetermine the correlation between U.C.S in the laboratory and field with wet deep cement mixing engineering using static blade. The results have important implications in the practical application of soil cement pile with hight strenght for heavy structures and high-rise building.Keywords: Sand cement pile, Unconfined compressive, Bending strenght, Sandy soil, Curing
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn