Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,971

 Application soil cement pile by Japanese technology in GPRS system for high road embankment of new Tran Thi Ly bridge - Danang city
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card fr
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Huu Dao - Phan Cao Tho - Nguyen Truong Tien - Vu Ngoc Trung - Tran Bui Quoc An
Nơi đăng: International Conference 40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities; Số: ISBN: 978-604-82-0053-4;Từ->đến trang: 91-113;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents the solution of design, construction the high road embankment on the soft soil. Using the soil cement pile (SCP) by Japanese Technology in GRPS (Geosynthetic-Reinforced and Pile-Supported) system to reduce the settlement, applying for the new Tran Thi Ly Bridge, Danang city, Vietnam. The reasonable design about length and distance of soil cement pile was review and consider applying. More than 1300 SCP with 800mm diameter and 8m to 14m length has been constructed to support the high embankment from 5m to 8m. Two layers of high strength geotextile alternating between compacted coarse sand to transfer load more equally on SCP foundation. Four singles and group seven of soil cement piles has constructed for static load test and quality control. The application has increased technical efficiency, save cost and increase the construction progress in comparison with other methods.
ABSTRACT
This paper presents the solution of design, construction the high road embankment on the soft soil. Using the soil cement pile (SCP) by Japanese Technology in GRPS (Geosynthetic-Reinforced and Pile-Supported) system to reduce the settlement, applying for the new Tran Thi Ly Bridge, Danang city, Vietnam. The reasonable design about length and distance of soil cement pile was review and consider applying. More than 1300 SCP with 800mm diameter and 8m to 14m length has been constructed to support the high embankment from 5m to 8m. Two layers of high strength geotextile alternating between compacted coarse sand to transfer load more equally on SCP foundation. Four singles and group seven of soil cement piles has constructed for static load test and quality control. The application has increased technical efficiency, save cost and increase the construction progress in comparison with other methods.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn