Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,024

 Nghiên cứu đặc tính cường độ cọc đất xi măng cho đất nền vùng Đà Nẵng - Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ, Nguyễn Trường Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Địa Kỹ Thuật Việt Nam-ISSN-0868-279X; Số: 01-2014;Từ->đến trang: 24-34;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This paper presents results of experimental study about strength characteristics of wet mixing method. Field sampling four kind of soils, from silty sand to coarse sand – the soil symbolizes the Danang – Quangnam province. The series of experiment laboratory samples, coring test on in-situ treated soil had been done. The study focused on two important characteristics of the intensity of soil cement pile in use for the building foundation: unconfined compresive strength (UCS-qu) and bending strength (BS-qb). The result has some correlates about content cement with qu, qb – time, qu-E50, qu-qb and in-situ (by Japanese engineering) with the laboratory strength. On that basis, building correlation equation to determine the different quantities of soil cement pile material and to evaluate the effects of particle size, local soil chemical properties to the intensity strength of soil cement piles.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
This paper presents results of experimental study about strength characteristics of wet mixing method. Field sampling four kind of soils, from silty sand to coarse sand – the soil symbolizes the Danang – Quangnam province. The series of experiment laboratory samples, coring test on in-situ treated soil had been done. The study focused on two important characteristics of the intensity of soil cement pile in use for the building foundation: unconfined compresive strength (UCS-qu) and bending strength (BS-qb). The result has some correlates about content cement with qu, qb – time, qu-E50, qu-qb and in-situ (by Japanese engineering) with the laboratory strength. On that basis, building correlation equation to determine the different quantities of soil cement pile material and to evaluate the effects of particle size, local soil chemical properties to the intensity strength of soil cement piles.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn