Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,543

 Nghiên cứu tính ổn định nhiệt độ của tầng mặt bê tông asphalt khu vực thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Phạm Ngọc Đức; Thành viên:  Phan Cao Thọ
Số: Đ 2013 -02-77-BS ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thông qua các kết quả khảo sát đo đạc nhiệt độ theo thời gian trong ngày, theo chiều sâu của các lớp tầng mặt bê tông nhựa trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kết hợp với mô hình đo đạc mẫu BTN trong phòng thí nghiệm, từ đó xác định hàm phân bố nhiệt theo chiều sâu của lớp BTN. Các kết quả nghiên cứu góp phần xác định đặc tính cơ lý lớp BTN thực tế làm cơ sở thiết kế hợp lý hỗn hợp BTN khu vực Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn