Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,719

 Nghiên cứu đặc trư­ng tốc độ của dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần trên các đ­ường phố của đô thị nư­ớc ta
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Phan Cao Thọ; Thành viên:  
Số: T99-10 ; Năm hoàn thành: 1999; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu thực nghiệm đặc trưng tốc độ của dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần trên các đường phố trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam từ đó xây dựng công thức thực nghiệm xác định tốc độ trung bình của dòng xe hỗn hợp phục vụ công tác thiết kế hình học, thiết kế tổ chức giao thông trên các tuyến phố.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn