Trịnh Sơn Hoan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28947 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Sơn Hoan
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/05/1980
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại:
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Hà Nội
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 05113956182; Mobile: 0795558688
Email: 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Hệ thống hóa giá trị và hạn chế của triết học nhân sinh Mỹ. Chủ nhiệm: TS. Trịnh Sơn Hoan. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa; TS. Nguyễn Văn Quế. Mã số: B2018-ĐN04-11. Năm: 2020. (Nov 28 2018 10:23PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Chủ nghĩa thực dụng và những biểu hiện của lối sống thực dụng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay. Chủ nhiệm: Trịnh Sơn Hoan. Mã số: T2016-04-06. Năm: 2016. (Mar 17 2017 9:14AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Hiện tượng học và biểu hiện của nó trong văn học Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng. Thành viên: Trịnh Sơn Hoan. Mã số: 210108. Năm: 2012. (Dec 6 2012 10:27AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giá trị và hạn chế của một số trường phái triết học nhân sinh Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí Châu Mỹ ngay. Số: 3. Trang: 34-41. Năm 2018. (May 26 2018 10:04AM)
[2]Bài báo: Con người tự lập thân Mỹ dưới lăng kính triết học nhân sinh Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan - Trịnh Đình Thanh. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay. Số: 5. Trang: 61-68. Năm 2017. (Aug 16 2017 3:49PM)
[3]Bài báo: TRIẾT HỌC NHÂN SINH MỸ VÀ NHỮNG TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC NHÂN SINH MỸ TIÊU BIỂU. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay. Số: 10. Trang: 26-32. Năm 2017. (Dec 14 2017 9:03PM)
[4]Bài báo: Vài nét về nhân sinh quan tôn giáo của người Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Triết học tôn giáo với những vấn đề nhân sinh quan - Lý luận và thực tiễn". Số: 4. Trang: 111-115. Năm 2016. (Jun 22 2016 2:53PM)
[5]Bài báo: Khái lược về các trường phái triết học Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí Triết học. Số: 6. Trang: 66-73. Năm 2016. (Mar 17 2017 8:30AM)
[6]Bài báo: Về chủ nghĩa cá nhân Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay. Số: 12. Trang: 62-68. Năm 2016. (Mar 17 2017 8:38AM)
[7]Bài báo: CHỦ NGHĨA TỰ DO VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NÓ TRONG XÃ HỘI MỸ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí khoa học - Đại học Huế. Số: 8. Trang: 123-131. Năm 2016. (Mar 17 2017 8:58AM)
[8]Bài báo: VÀI NÉT VỀ TRIẾT HỌC KHOA HỌC MỸ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: 127. Trang: 226-228. Năm 2016. (Jun 22 2016 2:45PM)
[9]Tham luận: Chủ nghĩa thực dụng và những gợi mở của nó góp phần tạo lập triết lý kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Vai trò của văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trang: 141-146. Năm 2015. (Jun 25 2015 11:06PM)
[10]Bài báo: Các nhân tố xã hội tiêu biểu tác động đến sự hình thành văn hóa Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay. Số: 8. Trang: 62-68. Năm 2015. (Oct 30 2015 9:11PM)
[11]Bài báo: Tôn giáo và tín ngưỡng - Trụ cột tinh thần của nhân sinh Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay. Số: 2. Trang: 57-62. Năm 2014. (May 10 2014 2:50PM)
[12]Bài báo: Chủ đề niềm tin trong triết học nhân sinh Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tập san Khoa học & Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 17. Trang: 109-116. Năm 2014. (May 10 2014 2:58PM)
[13]Bài báo: Nhân tố xã hội và tác động của nó đến sự hình thành nước Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tập san Khoa học & Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 15. Trang: 21-25. Năm 2013. (Nov 23 2013 10:59PM)
[14]Bài báo: Triết học nhân sinh Mỹ - nét biểu trưng qua các trường phái triết học. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan - Nguyễn Văn Thanh. Tập san khoa học-Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 13. Trang: 86-93. Năm 2013. (May 8 2013 3:18PM)
[15]Bài báo: Triết học và khoa học với việc tạo lập nhân sinh Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tập san Khoa học & Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 14. Trang: 21-25. Năm 2013.
(Oct 5 2013 9:08PM)
[16]Bài báo: Những đánh giá bước đầu về chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí Triết học. Số: 6. Trang: 58-64. Năm 2012. (Dec 10 2012 2:54PM)
[17]Bài báo: Quan niệm về con người trong triết hoc Tây âu thời kỳ phục hưng và cận đại. Tác giả: Dân Hòa (bút danh)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tập san khoa học-Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 54-57. Năm 2012. (Dec 6 2012 10:17PM)
[18]Bài báo: Khía cạnh con người tự lập thân trong triết học nhân sinh Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan - Lê Văn Tùng. Trong cuốn: "Nghiên cứu và giảng dạy triết học trong thời đại ngày nay", NXB Chính trị - Hành chính
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12. Trang: 86-97. Năm 2012.
(Dec 7 2012 3:26PM)
[19]Bài báo: Một số vấn đề về chứng minh luận điểm khoa học. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tập san khoa học-Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 9. Trang: 16-25. Năm 2012.
(Dec 6 2012 10:05PM)
[20]Bài báo: Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Thực dụng Mỹ. Tác giả: Lâm Bá Hòa - Trịnh Sơn Hoan
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, đại học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 93-100. Năm 2012. (Dec 6 2012 10:07PM)
[21]Bài báo: Luận điểm khoa học và các phương pháp chứng minh luận điểm khoa học. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tập san khoa học-Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 10. Trang: 22-28. Năm 2012.
(Dec 6 2012 10:09PM)
[22]Bài báo: Một số vấn đề về lựa chọn và đặt tên đề tài nghiên cứu khoa học. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tập san khoa học-Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 15-18. Năm 2012. (Dec 6 2012 10:13PM)
[23]Bài báo: Nước Mỹ và sự hình thành tính cách Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Triết học. Số: 3. Trang: 82-88. Năm 2011. (Dec 6 2012 9:53PM)
[24]Tham luận: Quan điểm và phương thức lãnh đạo văn hóa theo hướng bền vững của Đảng cộng Cộng sản Việt Nam. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Kỷ yếu Hội Thảo khoa học - đại học kinh tế - đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 293-299. Năm 2011.
(Dec 6 2012 9:57PM)
[25]Bài báo: Khoa học và đặc điểm của nghiên cứu khoa học. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan - Tống Thị Hảo. Tập san khoa học-Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 68-72. Năm 2011. (Dec 6 2012 10:00PM)
[26]Bài báo: Những đánh giá bước đầu về chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay. Số: 9. Trang: 52-59. Năm 2011. (Dec 6 2012 9:51PM)
[27]Bài báo: Về phương pháp thuyết trình và phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tập san khoa học-Giáo dục, đại học Kiến trúc Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5. Trang: 59-63. Năm 2010.
(Dec 6 2012 9:48PM)
[28]Bài báo: Quan niệm của William James về tâm lý. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tập san khoa học-Kỹ thuật, đại học Kiến trúc Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 28-32. Năm 2010.
(Dec 6 2012 9:39PM)
[29]Bài báo: Đạo đức Phật giáo nhìn từ góc độ triết học. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Kỷ yếu đại lễ khánh thành Bảo Tháp vạn Phật
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 12. Trang: 130-134. Năm 2009.
(Dec 6 2012 9:44PM)
[30]Bài báo: Quan điểm mácxít về bản chất của khoa học. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tập san khoa học-Kỹ thuật, đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 24-32. Năm 2009. (Dec 6 2012 9:36PM)
[31]Bài báo: Quan niệm của William James về chân lý. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tập san khoa học-Kỹ thuật, đại học Kiến trúc Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 42-49. Năm 2009.
(Dec 6 2012 9:34PM)
[32]Bài báo: William James và chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 5. Trang: 60-66. Năm 2008.
(Dec 6 2012 9:22PM)
[33]Bài báo: Vài nét về chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Tác giả: Trịnh Sơn Hoan. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 10. Trang: 58-62. Năm 2008.
(Dec 6 2012 9:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: PUBLIC POLICY EVALUATION CONTRIBUTION TO ENSURE SOCIAL JUSTICE IN VIETNAM NOW. Authors: TRỊNH SƠN HOAN. Hà Nội, Việt Nam. No: 8. Pages: 331-339. Year 2018. (Dec 27 2018 10:31AM)
[2]Presentations: Viewpoint atheist Friedrich Nietzsche motivation and its significance in human life. Authors: Trịnh Sơn Hoan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường đại học. Pages: 171-180. Year 2015. (Nov 21 2015 10:28AM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 28 2018 10:19PM)(Dec 6 2012 10:31PM)
[1]Triết học nhân sinh Mỹ và một số vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ Chủ biên: TS. Trịnh Sơn Hoan. Nơi XB: Hà Nội. Năm 2018.
[2]William James và chủ nghĩa thực dụng Mỹ
Chủ biên: Trịnh Sơn Hoan. Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật. Năm 2012.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hồ Thị Thường
Đề tài: Vấn đề chân lý trong chủ nghĩa thực dụng Mỹ

 Thạc sĩ

 Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Phan Công Lực
Đề tài: Đức tin và lý tính trong triết học Tây Âu trung cổ

 Thạc sĩ

 Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2013 - 2014. Số: 225/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014.
[2] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
[3] Thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015. Số: 672/QĐ-ĐHKT. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2017. Năm: 2017.
[6] Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hành chính học
Ngành: Khoa học quản lý
 2015 Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Triết học, Lịch sử triết học phương Tây
Ngành: Triết học
 2015 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc
Ngành: Khoa học XHNV
 2015 Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Triết học)
Ngành: Triết học
 2012 Sinh viên Đại học, Cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn