Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,658,316

 Identifying Critical Project Management Techniques and Skills for Construction Professionals to Achieving Project Success (ISI)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo
Nơi đăng: 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (Malaysia); Số: 14983909;Từ->đến trang: 1204-1208;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper provides valuable information about the effectiveness of Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) by evaluating performance of knowledge practice in the Taiwan construction industry. The surveys are analyzed by structural equation modeling to test the relationship between PMBOK techniques/tools/skills (TTS) and project success (PS). Importance-performance analysis (IPA) is presented to determine the priority of PMBOK TTS and the indicators that influence PS. The IPA can help construction practitioners to implement effective managerial strategies, enhance project performance, and improve the efficiency of the use of management resources, thus promoting project success. This empirical study reveals that construction practitioners can develop management knowledge to increase the likelihood of project success based on the identified important TTS and their perceived performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn