Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,103

[1] Đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác xã hội 2004 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 02/2005.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia phong trào Đồng hương, công tác xã hội năm học 2005-2006 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 02/2007.
[3] Đã có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn năm học 2009-2010. Năm: 06/2010.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2003-2004 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 10/2004.
[5] Tham gia tích cực phong trào Đồng hương và công tác xã hội năm học 2004-2005 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 10/2006.
[6] Đã có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia công tác xã hội năm học 2006-2007 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 10/2007.
[7] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2009-2010. Năm: 10/2010.
[8] Học bổng Toàn Phần cho Chương Trình Thạc Sỹ (Đề án 322). Năm: 2011.
[9] Học Bổng Toàn Phần Chương Trình Tiến Sỹ (Taiwan Tech). Năm: 2013.
[10] The Highest (full) Award from the Ministry of Science and Technology (Taiwan) for Participating in International Conferences in USA. Năm: 2016.
[11] 2016 CTCI Foundation Scholarship for Oversea Graduate Students - Additional Application for Life Grants. Năm: 2016.
[12] 2016 CTCI Foundation Scholarship for Oversea Graduate Students. Năm: 2016.
[13] 2016 College of Engineering Outstanding Youth Award, National Taiwan University of Science and Technology. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn