Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,609

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Dự Báo Sự Tiêu Thụ Điện Ở Thành Phố Đà Nẵng Sử Dụng Mô Hình Kết Hợp Cửa Sổ Dịch Chuyển Và Hồi Quy Máy Học Được Tối Ưu Bởi Trí Tuệ Bầy Đàn. Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo, Tang Thi Khanh Vy. Ứng Dụng Công Nghệ Mới Trong Công Trình Xanh - Lần Thứ 4, Đà Nẵng, Việt Nam. Trang: xx-xx. Năm 2018. (Nov 21 2018 1:44PM)
[2]Bài báo: Electric load consumption forecasting in da nang city using a hybrid of moving-window concept and swarm intelligence-optimized machine learning regression. Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo, Tang Thi Khanh Vy. The University of Danang – Journal of Science and Technology. Số: 11(132). Trang: 108-112. Năm 2018. (Apr 25 2019 3:51PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Enhancing building energy efficiency by adaptive façade: A computational optimization approach. Authors: Dac-Khuong Bui, Tuan Ngoc Nguyen, Abdallah Ghazlan, Ngoc-Tri Ngo, Tuan Duc Ngo. Applied Energy. No: 265, 1. Pages: 114797. Year 2020. (Mar 14 2020 10:25PM)
[2]Article: Hybrid machine learning for predicting strength of sustainable concrete. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo*, Quang-Trung Nguyen & Ngoc-Son Truong. Soft Computing. No: xxx. Pages: xxx. Year 2020. (Mar 14 2020 10:28PM)
[3]Article: Machine Learning for Predicting Long-Term Deflections in Reinforce Concrete Flexural Structures. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo*, Thi-Kha Pham. Journal of Computational Design and Engineering. No: xxx. Pages: xxx. Year 2020. (Mar 14 2020 10:30PM)
[4]Article: Predicting Energy Consumption in Multiple Buildings Using Machine Learning for Improving Energy Efficiency and Sustainability. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo*, Thi Thu Ha Truong, Nhat-To Huynh, Ngoc-Son Truong. Journal of Cleaner Production. No: xxx. Pages: xxx. Year 2020. (Mar 14 2020 10:32PM)
[5]Article: Shear strength prediction of reinforced concrete beams by baseline, ensemble, and hybrid machine learning models. Authors: Jui-Sheng Chou, Thi-Phuong-Trang Pham, Thi-Kha Nguyen, Anh-Duc Pham & Ngoc-Tri Ngo*. Soft Computing. No: 24. Pages: 3393–3411. Year 2019. (Mar 14 2020 10:27PM)
[6]Article: Continuous-time Bayesian calibration of energy models using BIM and energy data. Authors: Adrian Chong, Weili Xu, Song Chao, Ngoc-Tri Ngo. Energy & Buildings. No: 194. Pages: 177–190. Year 2019. (Apr 25 2019 3:49PM)
[7]Article: Forecasting Time Series Data Using Moving-Window Swarm Intelligence-Optimized Machine Learning Regression (Accepted May 2019). Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong*. International Journal of Intelligent Engineering Informatics. No: 7. Pages: 422-440. Year 2019. (May 25 2019 12:19PM)
[8]Article: Shear strength prediction of reinforced concrete beams by baseline, ensemble, and hybrid machine learning models (Accepted May 2019). Authors: Jui-Sheng Chou, Trang Thi Phuong Pham, Thi Kha Nguyen, Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo*. Soft Computing. No: xxx. Pages: xxx. Year 2019. (May 25 2019 12:20PM)
[9]Article: Hybrid Machine Learning System to Forecast Electricity Consumption of Smart Grid-based Air Conditioners. Authors: Jui-Sheng Chou, Shu-Chien Hsu, Ngoc-Tri Ngo, Chih-Wei Lin, Chia-Chi Tsui. IEEE Systems Journal. No: 13. Pages: 3120-3128. Year 2019. (Feb 17 2019 10:45AM)
[10]Presentations: A hybrid model of machine learning regression and swarm intelligence for stock price forecast in Vietnam. Authors: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo. The 4th International Conference For Young Researchers In Economics And Business ICYREB 2018, October 30th 2018, Hanoi Vietnam. Pages: xx-xx. Year 2018. (Nov 21 2018 1:39PM)
[11]Article: The use of artificial intelligence combiners for modeling steel pitting risk and corrosion rate. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, Wai K. Chong. Engineering Applications of Artificial Intelligence (SCIE, IF = 2.368, Ranking 10/85, Q1). No: Volume 65. Pages: 471-483. Year 2017. (Aug 3 2015 9:38AM)
[12]Presentations: Time Series Analysis for Improving Accuracy of Stock Price Forecasts Using Least Squares Support Vector Regression. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong. International Conference For Young Researchers In Economics And Business ICYREB 2017, October 30th 2017, Da Nang, Vietnam. Pages: xx. Year 2017. (Oct 29 2017 9:39AM)
[13]Presentations: Real-Time Data Analytics for Efficient Use of Energy in Buildings. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. International Conference on Technology in Education, July 30-August 3, New York, New York, USA. Pages: xx. Year 2017. (Sep 11 2017 10:25PM)
[14]Article: Modified firefly algorithm for multidimensional optimization in structural design problems. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Structural and Multidisciplinary Optimization (SCIE, IF = 2.208, Ranking 13/85, Q1). No: Volume 55, Issue 6. Pages: 2013–2028. Year 2017. (Aug 3 2015 4:20PM)
[15]Article: Engineering strength of fiber-reinforced soils estimated by swarm intelligence optimized regression system (Accepted in Nov. 2016). Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Neural Computing and Applications (SCIE, IF = 1.492, Ranking 63/120, Q2). No: xxx. Pages: xx-xx. Year 2017. (Sep 22 2015 2:40PM)
[16]Presentations: Predicting Building Energy Usage Patterns by Time-Series Sliding Window Metaheuristic Optimization-based Machine Learning System (Outstanding Paper Award). Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. The 20th Symposium on Construction Engineering and Managment, Taiwan. Pages: xx-xx. Year 2016. (Jun 7 2016 11:07AM)
[17]Article: Smart grid data analytics framework for increasing energy savings in residential buildings. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Automation in Construction (SCIE, IF = 2.442, Ranking 12/126, 8/61, Q1). No: 72. Pages: 247–257. Year 2016. (Aug 30 2015 4:05PM)
[18]Article: Closure to “Shear Strength Prediction in Reinforced Concrete Deep Beams Using Nature-Inspired Metaheuristic Support Vector Regression”. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, Anh-Duc Pham. Journal of Computing in Civil Engineering (SCI, IF = 1.855, Ranking 29/126, Q1). No: 30(1). Pages: 07015002. Year 2016. (Aug 3 2015 9:36AM)
[19]Article: Shear strength prediction in reinforced concrete deep beams using nature-inspired metaheuristic support vector regression. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, Anh-Duc Pham. Journal of Computing in Civil Engineering (SCI, IF = 1.855, Ranking 29/126, Q1). No: 30(1). Pages: 04015002. Year 2016. (Apr 4 2015 12:16PM)
[20]Article: Smart grid time-series data analytics using sliding window metaheuristic optimization and forecast system for identifying energy consumption patterns in residential buildings. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Applied Energy (SCI, IF = 5.746, Ranking 6/135, Q1). No: 177. Pages: 751-770. Year 2016. (Jan 14 2016 8:26AM)
[21]Presentations: Smart Building Energy Data Monitoring and Dynamic Consumption Optimization System. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction (ICSDEC 2016), 18-20 May 2016, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA. Pages: xx-xx. Year 2016. (Dec 11 2015 9:57AM)
[22]Presentations: Smart Grid Analytics Framework for Improved Energy Savings in Home Appliances. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences (ACCMES 2015), Japan.. Pages: 37. Year 2015. (Jul 23 2015 8:56AM)
[23]Presentations: Modeling corrosion in steel reinforced concrete and carbon steel by nature-inspired metaheuristic machine learning. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. The 19th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan. Pages: xx-xx. Year 2015. (Oct 21 2015 10:01PM)
[24]Presentations: Predicting Shear Strength of Reinforced Concrete Deep Beams Using Artificial Intelligence. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. The 18th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan (Best Paper Award). Pages: xx-xx. Year 2014. (Apr 4 2015 12:38PM)
[25]Presentations: Identifying Critical Project Management Techniques and Skills for Construction Professionals to Achieving Project Success (ISI). Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo . 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (Malaysia). Pages: 1204-1208. Year 2014. (Apr 4 2015 12:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn