Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,715

 Mô hình lí thuyết về ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh*; Trần Trung Vinh
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 137;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm mục tiêu nhìn lại và hình thành mô hình lý thuyết về ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu. Tổng hợp từ cơ sở lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu thực tế đi trước cho thấy: (1) chi phí quảng cáo có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu, liên tưởng thương hiệu kết hợp với nhận biết thương hiệu; (2) thái độ khách hàng đối với quảng cáo có ảnh hưởng thuận chiều đến chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu kết hợp với nhận biết thương hiệu; (3) khuyến mãi theo hướng tiền tệ có ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu kết hợp với nhận biết thương hiệu; (4) khuyến mãi theo hướng phi tiền tệ có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu, liên tưởng thương hiệu kết hợp với nhận biết thương hiệu; (5) chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu, liên tưởng thương hiệu kết hợp với nhận biết thương hiệu có tác động thuận chiều đến giá trị thương hiệu.
ABSTRACT
This paper is aimed to review and construct a theoretical model of the effects of advertising and sales promotion on brand equity. Much literature and empirical studies have shown that: (1) advertising spending has significant positive effects on perception quality, brand loyalty and brand association combined with brand awareness; (2) attitude toward advertisements has positive effects on perception quality and brand association combined with brand awareness; (3) monetary promotion has negative influences on perception quality and brand association combined with brand awareness; (4) non-monetary promotion has positive influences on perception quality, brand loyalty and brand association combined with brand awareness; (5) perception quality, brand loyalty and brand association combined with brand awareness have positive and direct impacts on overall brand equity. Finally, this paper presents some suggestions for future research.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn