Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

(Sep 27 2017 5:36PM)(Sep 27 2017 5:37PM)(May 11 2011 4:41PM)(May 11 2011 4:42PM)(May 11 2011 4:40PM)(May 11 2011 4:39PM)(May 11 2011 4:32PM)(Dec 31 2010 2:03PM)(May 11 2011 4:36PM)(Dec 31 2010 2:03PM)
[1]Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam Chủ biên: Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Thạch. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm 2016.
[2]Đổi mới kinh tế Chủ biên: Nguyễn Xuân Thắng. Đồng tác giả: Trương Bá Thanh. Nơi XB: Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm 2016.
[3]Mô hình cân bằng tổng thể - Ứng dụng trong nghiên cứu cơ cấu ngành kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam (Tái bản) Chủ biên: Trương Bá Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2010.
[4]Giáo trình Kế toán quản trị Doanh nghiệp Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: LH nội bộ. Năm 2010.
[5]Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. Năm 2005.
[6]Giáo trình Kế toán quản trị Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2003.
[7]Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh II Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 2). Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2001.
[8]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 2). Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2001.
[9]Mô hình cân bằng tổng thể - Ứng dụng trong nghiên cứu cơ cấu ngành kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam Chủ biên: Trương Bá Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2000.
[10]Matières premières : Marchés Mondiaux, Déséquilibré, Organisation Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Tham gia viết 1 chương). Nơi XB: ECONOMICA Publisher. Năm 1995.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn