Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,195

 Les mouvements de parallélisme dans les fluctuations des prix des matières premières à moyen-long terme
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
Nơi đăng: Cahiers du GAMMAP (Document hors-séries) Septembre 1994
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Hors-series;Từ->đến trang: 80-105;Năm: 1994
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn