Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,111

 Một số kết quả điều tra sinh viên tốt nghiệp phục vụ việc đổi mới công tác quản lý đào tạo cho phù hợp với thị trường lao động
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes w
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị KH Quan hệ giữa đào tạo và thị trường lao động Đại học Đà nẵng-Dự án giáo dục đại học 1-2/6/2001; Số: ;Từ->đến trang: 141-146;Năm: 2001
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn