Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,096,849

 A Study on the Service Quality and Customer Satisfaction Index of International Travelers: An Empirical Study in Danang City, Vietnam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Intellectbase International Consortium Academic Conference, Sydney, Australia, July 13-14, 2009
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 01;Từ->đến trang: 21-30;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn