Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,096,482

 Research on the International Economic Integration Ability of Vietnamese Machinery Industry: Financial Capacity Approach
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy
Nơi đăng: Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University International Symposium “Overseas Investment of Japanese Machine Industry and Its Role in Strengthening the International Division of Labor in Northeast and Southeast Asia”
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 26;Từ->đến trang: 39-62;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn