Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,139

 Kế toán chi phí theo phương pháp chi phí mục tiêu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Lần thứ 3 (Kỷ niệm 10 năm thành lập ĐHĐN); Số: ;Từ->đến trang: 549-554;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn