Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,205

 Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học các ngành kinh tế hệ cao đẳng tại trường Đại học Kinh tế và QTKD. Đề tài cấp ĐHĐN, 2002.
Chủ nhiệm:  Trương Bá Thanh; Thành viên:  
Số: QĐ 412/ĐHĐN ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài chưa xác định; Lĩnh vực: Chưa xác định

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn