Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,732

 Đánh giá độ tin cậy chịu uốn của cấu kiện bê tông cốt thép bị ăn mòn

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Ngọc Thế Lực- Trương Hoài Chính- Trần Đình Mạnh Linh
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015- NXB Đà Nẵng; Số: Tập 1- 2015;Từ->đến trang: 397-407;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự ăn mòn là tác nhân chính gây ra suy giảm khả năng chịu lực của các cấu kiện bê tông cốt thép (BTCT), đặc biệt là các công trình ven biển. Hiện nay, trên thế giới có khá nhiều công trình nghiên cứu ảnh hưởng của tác nhân ăn mòn đến các khía cạnh như sự suy giảm diện tích cốt thép, sự hình thành và phát triển vết nứt, sự suy giảm lực dính giữa bê tông và cốt thép,.v.v.Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về sự suy giảm khả năng chịu uốn (Mn) của cấu kiện BTCT bị ăn mòn rất hiếm. Đặc biệt không có công trình nào đánh giá độ tin cậy chịu uốn của cấu kiện BTCT bị ăn mòn. Bài báo này xây dựng mô hình tính Mn trong bài toán tiền định. Trên cơ sở các tính toán trên, bài báo sử dụng phương pháp Neutral Network kết hợp mô phỏng Monte Carlo để tính toán độ tin cậy chịu uốn của cấu kiện BTCT bị ăn mòn. Kết quả của bài báo có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật trong việc kiểm tra, thẩm định khả năng chịu uốn, độ tin cậy, cũng như dự đoán tuổi thọ của các công trình ven biển.
ABSTRACT
Corrosion is the main factor causing the decline of the bearing capacity of reinforced concrete structures (RC structures), especially the coastal works. Currently, there have been plenty of researches on the effects of corrosive agents to aspects such as the decline of reinforced area, the formation and development of cracks, deterioration of bond strength between concrete and reinforced bar, .vv. However, there are very few studies on decrease of bending resistance (Mn) of RC structures due to corrosion. Especially, no studies is available to evaluate the reliability of flexural strength of corroded RC structures. This paper constructs the modelfor calculation Mn in deterministic manner. Based on the calculations above, the paper uses the Neutral Network method in combination with Monte Carlo simulation to calculate reliability of flexural strength of corroded RC structures. The results of the paper can make reference to the technical staff in the examination, evaluation of bending resistance, reliability, well as prediction of coastal works service life.
[ 2016\2016m05d031_9_58_25Danh_gia_do_tin_cay_chiu_uon_cua_cau_kien_BTCT_bi_an_mon-final.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn