Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,627,990

[1] Giảng viên giỏi năm học 1997-1998. Số: 970/QĐKT. Năm: 1998.
[2] Giảng viên giỏi năm học 2001-2002. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[3] Giảng viên giỏi năm học 2004-2005. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2005. Số: 6928 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[5] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2006-2007. Năm: 2006-2007.
[6] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2007-2008. Năm: 2007-2008.
[7] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2008-2009. Năm: 2008-2009.
[8] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2009-2010. Năm: 2009-2010.
[9] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2010-2011. Số: 6065/QĐ- ĐHĐN. Năm: 2011.
[10] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012. Số: 1689/QĐ-TTg. Năm: 2012.
[11] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2011-2012. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012.
[12] Bằng khen Thành ủy năm 2013. Số: 6327/QĐ-TU. Năm: 2013.
[13] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2012-2013. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[14] Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở 2013-2014. Số: 4754 QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[15] Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở 2015-2016. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở 2016-2017. Số: 2726, ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[17] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2017-2018. Số: 3044/QĐ- ĐHĐN. Năm: 2018.
[18] Bằng khen cấp Bộ năm 2011. Số: 1109/QĐ- BGD-ĐT. Năm: 21/03/2011.
[19] Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ năm 2010. Số: 6156/QĐ- BGD-ĐT. Năm: 30/12/2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn