Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,901,786

 Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến cường độ bê tông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Xuân Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 3-2018;Từ->đến trang: 127-129;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chất lượng của thành phần cốt liệu chủ yếu để sản xuất bê tông ảnh hưởng rất lớn đến cường độ bê tông, trong đó có đá dăm.Tỉnh Khánh Hòa là địa phương có nguồn đá phục vụ xây dựng dồi dào, chất lượng tốt và đồng đều. Các nghiên cứu thực nghiệm quan hệ giữa chất lượng đá và cường độ bê tông tại các địa phương ở Việt Nam còn khá hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu tính chất cơ lý của đá dăm tại 3 mỏ đá điển hình (mỏ đá Hòn Thị- Diên Khánh, mỏ đá Bồ Đà- Vạn Ninh, mỏ đá Núi Sầm- Ninh hòa) tỉnh Khánh Hòa tiến hành đúc mẫu thí nghiệm bê tông với ba cấp bền B20, 22.5 và 27.5. Thí nghiệm xác định cường độ bê tông ở 3,7,14 và 28 ngày tuổi của 3 nhóm mẫu (mỗi nhóm 6 viên) để đánh giá ảnh hưởng của chất lượng đá đến cường độ bê tông. Kết quả số liệu thí nghiệm thực tế cung cấp cơ sở để tham khảo và sử dụng tiết kiệm, hợp lý hơn nguồn đá xây dựng trong công tác thiết kế và thi công xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa.
ABSTRACT
The quality of the main aggregates for concrete production greatly affects the concrete strength, including crushed stone. Khanh Hoa province has abundant sources of good quality stone for construction. Empirical studies on the relationship between stone quality and concrete strength in localities in Vietnam are still limited. Based on the study of the mechanical properties of stone at three typical quarries (Hon Thi - Dien Khanh, Bo Da - Van Ninh, Nui Sam - Ninh Hoa) in Khanh Hoa province, concrete samples with three classes of concrete strength of B20, 22.5 and 27.5 are casted. Concrete strength was tested at 3, 7, 14 and 28 days for 3 groups (6 samples for one group) to evaluate the effect of stone quality on concrete strength. The results of the actual test data will provide the basis to refer and use construction stone more economical and reasonalbe in the design and construction work in Khanh Hoa province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn