Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,170

 Nghiên cứu thành phần cấp phối cốt liệu thủy tinh y tế để sản xuất bê tông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính- Huỳnh Thị Mỹ Dung
Nơi đăng: Tạp chí KHCN- ĐHĐN; Số: 5(126).2018 Q1;Từ->đến trang: 6-8;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo xem xét sự thay đổi về cường độ chịu nén của bê tông khi sử dụng cốt liệu đá dăm thông thường và cốt liệu thủy tinh y tế. Các cấp phối sử dụng để so sánh với hàm lượng là 50% thủy tinh và 100% thủy tinh thay thế cho cốt liệu đá dăm thông thường theo khối lượng và sử dụng cấp phối đối chứng là cấp bền tương đương B15 và B20. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng kết hợp hoặc thay thế hoàn toàn lượng cốt liệu thủy tinh thay thế đá dăm là rất khả thi về cường độ chịu nén, đồng thời góp phần để xử lý lượng chất thải rắn trong y tế tại địa phương và tạo ra một sản phẩm xây dựng có khả năng ứng dụng vào thực tế. Ngoài ra, kết quả cho thấy cường độ chịu nén của bê tông thủy tinh phụ thuộc rất lớn vào cường độ của vật liệu thủy tinh.
ABSTRACT
This article examines the change in compressive strength of concrete using conventional macadam aggregate and medical glass aggregate. Three mixtures for each concrete class B15 and B20 have been used in this research for comparison by replacing the gravel content with 0% glass, 50% glass and 100% glass. Research has shown that the use of glass as partly or complete replacement of gravel is feasible in terms of compressive strength. Furthermore, it helps to treat the solid wastes in local health facilities and creates a practical building product. In addition, the results show that the compressive strength of glass concrete depends greatly on the strength of the glass material.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn