Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,695

 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông sử dụng nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính*KS Cao Thanh Vũ
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 11(132).2018, Quyển 1;Từ->đến trang: 6;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để thấy được sự ảnh hưởng của tỷ lệ Nước/Xi măng (N/X) đến giá trị mô đun đàn hồi của bê tông, khi sử dụng hai loại nước là nước biển và nước ngọt tại thành phố Nha Trang để sản xuất bê tông; việc nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ N/X đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông theo thời gian được tiến hành để làm rõ mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng muối trong nước biển và tỷ lệ N/X ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông. Cụ thể mô đun đàn hồi của bê tông sử dụng nước biển (cấp phối CP2) phát triển rất nhanh trong thời gian đầu (từ 3- 14 ngày), sau đó phát triển chậm dần so với sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông sử dụng nước máy (cấp phối CP1). Mô đun đàn hồi của bê tông CP1 liên tục phát triển theo thời gian, không bị suy thoái và với tỷ lệ N/X = 0,45 đạt giá trị cao nhất E = 29,42x104 daN/cm2.
ABSTRACT
In order to identify influence of the water/cement ratio(N/X) on the elastic modulus of concrete, especially when using two types of water namely sea water and fresh water in Nha Trang city for concrete production, some experimental research on the effect of water/cement ratio on the elastic modulus of concrete over time has been conducted empirically to clarify this relation. Research results show that salt content in seawater and the water/cement ratio have a great influence on the development of the elastic modulus of the concrete. Specifically, the elastic modulus of concrete using seawater (CP2 grade) grows very fast in the first period (from 3 to 14 days), but afterwards tends to go slowly over time compared to the development of the elastic modulus of concrete using running water (CP1 grade). The elastic modulus of the concrete using CP1 grade continuously develops over time without degeneration and with the water/cement ratio(N/X) = 0.45, reaching the highest value E = 29,42x104 daN/cm2.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn