Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,334

 Nghiên cứu thực nghiệm đo đạc biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính*NCS Nguyễn Bá Thạch
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 11(132).2018, Quyển 1;Từ->đến trang: 83;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biến dạng co ngót của bê tông trên công trình là một quá trình lâu dài và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Theo một số tác giả [7], [8], những yếu tố chính ảnh hưởng đến biến dạng co ngót gồm tỷ lệ nước/xi măng (tỷ lệ N/X), chủng loại xi măng, thành phần cốt liệu chế tạo bê tông, kích thước kết cấu (đặc biệt là tỷ lệ diện tích/thể tích của kết cấu), điều kiện khí hậu môi trường nơi công trình xây dựng…. Nội dung bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo đạc biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai. Các mẫu thí nghiệm co ngót được chế tạo theo 03 nhóm mẫu (Bê tông thường) có cấp độ bền B25, với các tỷ lệ Nước/Xi măng (N/X) lần lượt là: 0.40, 0.45, 0.50. Các kết quả thí nghiệm thu được cho phép xác định sự phát triển của biến dạng co ngót theo thời gian và ảnh hưởng của tỷ lệ Nước/Xi măng (N/X) đến độ lớn của thành phần biến dạng dài hạn này của bê tông.
ABSTRACT
– The shrinkage of concrete on the building takes place in a long process and is influenced by various factors. According to some authors [7], [8], the main factors affecting the shrinkage are water/cement ratio (W/C ratio), type of cement, concrete aggregate components, dimensions of structure (especially the area/volume ratio of the structure), climatic conditions where the building exists. The paper presents the results of empirical study on the measurement of shrinkage of concrete under Gia Lai climate condition. The shrinkage test specimens are prepared in three groups (Normal concrete) with B25 class, with water / cement ratio (W/C) of 0.40, 0.45, 0.50, respectively. The results from the experiments allow us to determine the development of shrinkage according to time and the effect of water / cement ratio (W/C) on the long-term strain of concrete.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn