Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,126

 Nghiên cứu chất lượng đá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ảnh hưởng đến cường độ bê tông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính-Phan Tấn Thuận
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 10-2018;Từ->đến trang: 140-142;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thành phần cốt liệu chủ yếu để sản xuất bê tông là đá dăm có ảnh hưởng rất lớn đến cường độ bê tông.Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương có nguồn đá phục vụ xây dựng khá dồi dào, chất lượng tốt và tương đối đồng đều. Các nghiên cứu thực nghiệm quan hệ giữa chất lượng đá và cường độ bê tông tại các địa phương ở Việt Nam còn khá hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu tính chất cơ lý của đá dăm tại 3 mỏ đá điển hình (mỏ đá Thọ Bắc- Sơn Tịnh, mỏ đá Bình Đông- Bình Sơn, mỏ đá Mỹ Trang- Đức Phổ) tỉnh Quảng Ngãi, tiến hành đúc mẫu thí nghiệm bê tông với ba cấp bền B22.5, B27.5 và B30. Thí nghiệm xác định cường độ bê tông ở 3, 7, 14, 28, 60 và 90 ngày tuổi của 3 nhóm mẫu (mỗi nhóm 6 viên) để đánh giá ảnh hưởng của chất lượng đá đến cường độ bê tông. Kết quả số liệu thí nghiệm thực tế cung cấp cơ sở để tham khảo và sử dụng tiết kiệm, hợp lý hơn nguồn đá xây dựng trong công tác thiết kế và thi công xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi.
ABSTRACT
The crushed stone is themain aggregates for concrete production greatly affects the concrete strength. Quang Ngai province has abundant sources of good quality stone for construction. Empirical studies on the relationship between stone quality and concrete strength in localities in Vietnam are still limited. Based on the study of the mechanical properties of stone at three typical quarries (Tho Bac – Sơn Tnh, Binh Dong – Binh Son, My Trang – Duc Pho) in Quang Ngai province, concrete samples with three classes of concrete strength of B22.5, 27.5 and 30.0 are casted. Concrete strength was tested at 3, 7, 14, 28, 60 and 90 days for 3 groups (6 samples for one group) to evaluate the effect of stone quality on concrete strength. The results of the actual test data will provide the basis to refer and use construction stone more economical and reasonalbe in the design and construction work in Quang Ngai province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn