Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,091

 “Đánh giá hiệu quả kinh tế của sàn phẳng bê tông ứng lực tr­ước thiết kế theo TCXDVN 356:2005”
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 4(27);Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, căn cứ vào kết quả các bài toán cụ thể, tác giả đã phân tích, so sánh và đánh giá hiệu quả kinh tế của sàn phẳng ứng lực tr­ước (ƯLT) tính toán theo Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 356:2005.
ABSTRACT
In this article, based on practical examples, the author has made analytical    comparisons and estimations of  the cost effectiveness of post- tensioned flat slab  design to TCXDVN356-2005
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn