Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,204

 “Nghiên cứu khảo sát hiện trạng ăn mòn của các công trình bê tông cốt thép và khả năng xâm thực của môi trường vùng ven biển thành phố Đà Nẵng”
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính, Trần Văn Quang, Nguyễn Phan Phú, Huỳnh Quyền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 6(29);Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ăn mòn cốt thép làm hư hỏng kết cấu bê tông cốt thép là vấn đề phổ biến trong xây dựng các    công trình biển. Bài báo này trình bày một vài kết quả nghiên cứu và kiểm nghiệm về vấn đề ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép dưới tác động của nước biển và môi trường trong vùng biển Đà Nẵng. Sự thảo luận và kết luận này sẽ là một cơ sở cơ bản cho việc xây dựng công trình với mục đích gia tăng độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong vùng biển Đà Nẵng.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Corrosion of reinforced steel damaging reinforced concrete structure is a widespread   problem for construction in sea. This presentation refers to some result of study and inspection in regard of the abrasion of reinforcement in reinforced concrete structure under  sea and environment effect of Danang’s seaside.  The discussion and conclusion will be a base   for the basic civil construction with purpose of increase durability of reinforced concrete structure in the Danang’s seaside.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn