Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn sông Cổ Chiên tỉnh Trà Vinh để sản xuất bê tông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Văn Tâm
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 8-2019;Từ->đến trang: 170-172;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bê tông là loại vật liệu phổ biến thường được sử dụng cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, các loại kết cấu này chiếm đến 60% các loại kết cấu xây dựng. Bê tông truyền thống với thành phần gồm: cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi), cốt liệu nhỏ (cát), xi măng, nước và phụ gia, thường được đánh giá khả năng chịu lực bằng chỉ tiêu cường độ chịu nén. Ở Việt Nam, cát sông được dùng phổ biến làm cốt liệu nhỏ để chế tạo bê tông thông thường. Tuy nhiên, tại một số vùng, địa phương ở nước ta việc khai thác và sử dụng nước, cát đạt các chỉ tiêu cơ lý cho cấp phối bê tông truyền thống gặp rất nhiều khó khăn như: vùng thường xuyên ngập mặn, vùng hải đảo ngoài khơi xa…việc chế tạo bê tông truyền thống gặp rất nhiều khó khăn và chi phí thường tăng cao hơn nhiều lần so với các vùng khác. Hiện nay tại sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh có nhiều mỏ cát với trữ lượng tương đối lớn, tuy nhiên cát sông Cổ Chiên có lẫn phù sa và nhiễm mặn theo mùa. Do vậy nguồn cát này từ trước đến nay địa phương chỉ dùng để san lấp mặt bằng, mà chưa có nghiên cứu sử dùng nguồn cát này sản xuất bê tông để sử dụng cho các công trình trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cần có một nghiên cứu sản xuất bê tông từ cát sông Cổ Chiên khu vực Trà Vinh,để đánh giá sự phát triển cường độ chịu nén của bê tông sản xuất ứng dụng trong công trình xây dựng.
ABSTRACT
Concrete is a material commonly used for concrete and reinforced concrete structures. These types of structures account for up to 60% of all types of construction structures. Traditional concrete with components including: large aggregates (macadam, gravel), small aggregates (sand), cement, water and additives, often assessed as bearing capacity by the compressive strength. In Vietnam, river sand is commonly used as a small aggregate to make concrete. However, in some regions and localities in our country, the exploitation and use of water and sand to meet the physical and mechanical requirements for traditional concrete mixes have many difficulties such as: areas of frequent saltwater and coastal areas, offshore island, etc. Thus, the production of traditional concrete faces many difficulties and the cost is often much higher than in other regions. Currently, Co Chien river in Tra Vinh province has many sand mines with relatively large reserves, but Co Chien river sand has alluvial and seasonal salinity. Therefore, this sand source so far is only used for leveling, and there is no research on using this sand source to produce concrete for projects in the province.Therefore, it is necessary to have a study on concrete production from sand of Co Chien river in Tra Vinh area, to assess the development of compressive strength of concrete produced in construction projects.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn